English

نامه اعتراض جمعی از ناشران پزشکی به رئیس نمایشگاه کتاب تهران

آرشیو خبر بازدید: 96 کد مطلب: 4971  

نامه اعتراض جمعی از ناشران پزشکی به رئیس نمایشگاه کتاب تهران

ایبنا
رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی از ارسال نامه‌ 22 ناشر پزشکی به رﺋﻴﺲ ﺳﻲودوﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻬﺮان در اعتراض به یارانه ۲۵ درصدی کتاب‌های پزشکی خارجی خبر داد.
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين ساعت 13:02

 مرتضی زینعلی؛ رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی  با اشاره به تخفیف 50درصدی برای کتاب‌های مرجع پزشکی در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: به دنبال این تصمیم که با توافق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود، جمعی از ناشران پزشکی نسبت به این اقدام اعتراض دارند.

 
وی افزود: ما در این نامه دلایل اعتراض خود را با توجه به مشکلات عدیده نشر کتاب پزشکی در کشور با توجه به بحران‌های اخیر تامین مواد اولیه بیان کرده‌ایم و خواستار توجه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به این موضوع شده‌ایم.
 
زینعلی با بیان اینکه ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ خواستار توجه مسئولان وزارت ارشاد هستند، عنوان کرد:  ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ادﻋﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
 

متن این نامه به شرح زیر است؛
 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و رئیس سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺟﻮادي
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﮔﺰاف و ﻧﻘﺪي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭼﺎپ، ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑ‌‌ﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠ‌ﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در داﻧﺸﮕﺎﻫ‌ﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ و زﻧﮓ ﺑﺤﺮان در زﻣﻴﻨﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ، اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎراﻧﻪ 25درﺻﺪي ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺘﺎب‌هاي ﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺮ ﻫﻤﻪي ﻣﺎ را ﺷﮕﻔﺖ‌زده ﻛﺮده و در ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮت ﻓﺮو ﺑﺮد. ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادي در ﺳﺎل ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎﻻي اﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻛﺸﻮري و ﻣﺼﻮﺑﻪي ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ورود ﻛﺎﻻﻫﺎي داراي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺧﻠﻲ و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻛﺘﺎﺑ‌ﻬﺎي ﻣﺮﺟﻊ و ﻏﻴﺮﻣﺮﺟﻊ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺷﺮان داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد آﻳﺎ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ؟!
 
 آﻳﺎ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد و ﺧﺮوج ارز ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘاب‌های ﻧﺎﺷﺮان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳال‌های اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺖ رد ﺑﺮ ﺳﻴﻨﻪي ﻧﺎﺷﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ زده­اﻧﺪ، آب در آﺳﻴﺎب دﺷﻤﻦ رﻳﺨﺘﻦ ﻧﻴﺴﺖ؟! در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎراﻧﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ 25 درﺻﺪي ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑ‌‌ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻄﻠﻮب در داﺧﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ؟!
 
ﻣﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﺻﻴﺎﻧﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺧﻠﻲ از ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺖاﻧﺪرﻛﺎران ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﻳﻢ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ درﺑﺎره ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ در زﻣﻴﻨﻪي ﻃﺮح ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﻳﻲ درﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺟﻊﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ.
 
در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﻳﺮﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﻣﺎ ﻧﺎﺷﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﻖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﻌﺪي و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺟﻤﻌﻲ را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲداﻧﻴﻢ.
 
 

اخبار مرتبط با این خبر
ردیفتیترتاریخ
1 نامه اعتراض جمعی از ناشران پزشکی به رئیس نمایشگاه کتاب تهران ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۰ فروردين


نام :  
پست الکترونیکی :  
نظر شما :